Aug 8, 22    16:45
    Aug 8, 22    17:00
    Aug 8, 22    17:15
    Aug 8, 22    18:00
    Aug 8, 22    19:45
    Aug 8, 22    19:45
    Aug 8, 22    19:45
    Aug 8, 22    20:00
    Aug 8, 22    20:00
    Aug 8, 22    20:15
    Aug 8, 22    20:15
    Aug 9, 22    17:00
    Aug 9, 22    18:00
    Aug 9, 22    18:00
    Aug 9, 22    18:00
    Aug 9, 22    18:45
    Aug 9, 22    19:00
    Aug 9, 22    19:00
    Aug 9, 22    19:00
    Aug 9, 22    19:30
    Aug 9, 22    19:30
    Aug 9, 22    19:45
    Aug 9, 22    19:45
    Aug 9, 22    20:00
    Aug 9, 22    20:00
    Aug 10, 22    01:30
    Aug 11, 22    01:30
    Aug 11, 22    01:30
    Aug 11, 22    17:00
    Aug 11, 22    18:00
    Aug 11, 22    18:00
    Aug 11, 22    19:30
    Aug 11, 22    20:00
    Aug 12, 22    01:30
    Aug 12, 22    17:30
    Aug 12, 22    17:30
    Aug 12, 22    18:00
    Aug 12, 22    19:00
    Aug 12, 22    19:30
    Aug 12, 22    20:00
    Aug 12, 22    20:00
    Aug 12, 22    20:15
    Aug 13, 22    11:00
    Aug 13, 22    12:00
    Aug 13, 22    12:00
    Aug 13, 22    12:00
    Aug 13, 22    12:30
    Aug 13, 22    12:30
    Aug 13, 22    14:00
    Aug 13, 22    14:30